ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

 ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (FREE MEMBER)ΤHΣ  IFILIOS

Ο Συνδρομητής (FREE MEMBER) του Εικονικού Γραφείου και  της Τράπεζας Πληροφοριών της Ifilios, δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους χρήσης και λειτουργίας της, οι οποίοι και αναφέρονται στη συνέχεια.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

    Η παρούσα καθορίζει τους όρους με τους οποίους ο Συνδρομητής αποκτά το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών τoυ Eικονικού Γραφείου και της Τράπεζας Πληροφοριών του ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (FREE MEMBER) της Ιfilios.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

    Η παρούσα είναι  διάρκειας (180 ΗΜΕΡΩΝ) έξι μηνών και μπορεί να παραταθεί εάν συμφωνήσει η ifilios για πρακτικούς επιχειρησιακούς λόγους. Ο Συνδρομητής μπορεί να διακόψει την παρούσα μονομερώς, ειδοποιώντας εγγράφως την Ifilios.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

    Για την προστασία δικαιώματος χρήσης του Συνδρομητή, η Ifilios παραδίδει σ' αυτόν έναν κωδικό πρόσβασης, για να μπαίνει στο Εικονικό Γραφείο και  στην Τράπεζα Πληροφοριών της Ifilios . Ο Συνδρομητής φέρει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη των κωδικών πρόσβασης και των συνθηματικών του. Στην περίπτωση απώλειας των κωδικών αυτών, ο συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως την Ifilios, ώστε να ακυρωθούν οι σχετικοί κωδικοί. Κατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να λάβει η Ifilios το σχετικό έγγραφο ο συνδρομητής επιβαρύνεται από τη χρήση του κωδικού του και υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε θετική ή αποθετική ζημία της Ifilios, που μπορεί να προκύψει από την κακή χρήση των υπηρεσιών της Τράπεζας Πληροφοριών.

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

    Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και πρέπει να προνοεί για τον τηλεφωνικό ή άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για τη σύνδεση του με την Τράπεζα Πληροφοριών.

5. ΤΙΜΕΣ

     Η Υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν και εάν ο συνδρομητής συστήσει 3 ενεργούς συνδρομητές (PAID MEMBERS), τότε αυτόματα αναβαθμίζεται  σε PAID MEMBER (διάρκειας ενός έτους). Η ετήσια συνδρομή των  υπηρεσιών της Τράπεζας Πληροφοριών και του Εικονικού Γραφείου της Ifilios, βάσει της οποίας υπολογίζονται οι οφειλές του Συνδρομητή προς την Ifilios, εμφαίνεται στην  αίτηση εγγραφής Ενεργού Μέλους-Συνδρομητή και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Για υπηρεσίες που θα προσφερθούν στο μέλλον στην Τράπεζα Πληροφοριών της Ifilios ο συνδρομητής θα ενημερώνεται για το δικαίωμα χρήσης και τους όρους πληρωμής μέσω του συστήματος.

Η Ifilios διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον τιμοκατάλογο κατά την απόλυτη κρίση της, ειδοποιώντας εγγράφως το Συνδρομητή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου τιμοκαταλόγου. Εάν ο Συνδρομητής δεν καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και με απόδειξη πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος τιμοκατάλογος, θα τεκμαίρεται αμάχητα ότι τον έχει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
6
.1 Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει πρωτίστως να συμφωνήσετε με τους Όρους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες αν δεν αποδεχτείτε τους Όρους.
6
.2 Μπορείτε να αποδεχτείτε τους Όρους:
(A) κάνοντας κλικ στην αποδοχή ή συμφωνία προς τους Όρους, όπου σας παρέχεται η εν λόγω επιλογή από τη Ifilios στην διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη για οποιαδήποτε Υπηρεσία, ή
(B) χρησιμοποιώντας πραγματικά τις Υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Ifilios θα θεωρήσει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ως αποδοχή των Όρων εφεξής.
6
.3 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και να αποδεχτείτε τους Όρους εάν (α) δεν έχετε την ηλικία που ορίζει ο νόμος για την σύναψη δεσμευτικής σύμβασης με την Ifilios, ή (β) είστε άτομο στο οποίο απαγορεύεται να λαμβάνει τις Υπηρεσίες βάσει της νομοθεσίας της Ελλάδας ή άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της χώρας κατοικίας σας ή της χώρας από την οποία χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.
6.4
. Αποδοχή του Συμφωνητικού Συνεργασίας και των Κανονισμών -Διαδικασιών
Με την παρούσα αποδέχεσθε και το συμφωνητικό συνεργασίας και τους κανονισμούς-διαδικασίες , που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα www.ifilios.gr/oroi.html

 7. ΕΥΘΥΝΕΣ

    Η Ifilios συνομολογεί ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα, ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη, που πιθανόν προκύψει σε βάρος του Συνδρομητή ή σε βάρος τρίτου, ανεξαρτήτως λόγου ή αιτίας, ακόμη και με υπαιτιότητα της Ifilios, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχομένων σφαλμάτων ή παραλείψεων στις παρεχόμενες πληροφορίες, καθώς επίσης και παραλείψεων ή σφαλμάτων που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της Τράπεζα Πληροφοριών της Ifilios. Σ' όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Συνδρομητής παραιτείται, δυνάμει των όρων της παρούσας, κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσης του.

   Ευνόητο είναι ότι η Ifilios δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας της Τράπεζας Πληροφοριών της. Η Ifilios διατηρεί το δικαίωμα προσθαφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Τράπεζα Πληροφοριών της,  καθώς επίσης και να επιφέρει αλλαγές στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών ή στον τρόπο χρήσης του εξοπλισμού των συνδρομητών, κατά την απόλυτη κρίση της.

    Η Ifilios διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας της Τράπεζας Πληροφοριών της ή να διακόπτει τη λειτουργία για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του Συνδρομητή.

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

    Ο συνδρομητής δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο συναφές πνευματικό δικαίωμα στη Τράπεζα Πληροφοριών της Ifilios, στα δεδομένα που περιέχει, στις εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιεί, στα παράγωγα προϊόντα της και στα έντυπα της.

   Ο Συνδρομητής υπόσχεται και εγγυάται ότι δεν θα αναπαραγάγει ή τροποποιεί ή εκτυπώνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τις πληροφορίες της Τράπεζας Πληροφοριών της Ifilios για να τις μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο διαθέσει σε τρίτους, με ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Ως τέτοιες ενέργειες ενδεικτικά αναφέρονται η χρήση του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών για την έκδοση βιβλίων ή άλλων εντύπων, ή για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου άλλων ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης πληροφοριών, όπως τράπεζες πληροφοριών, δισκέτες, cdrom, κλπ.

   Σε περίπτωση αξιοποίησης, αποσπασματικά, των πληροφοριών της Τράπεζας Πληροφοριών της Ifilios,  ο Συνδρομητής υποχρεούται να μην αποκρύψει ή τροποποιήσει ή αφαιρέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα διακριτικά της πνευματικής ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πληροφοριών της Ifilios  ή του συγγραφέα.

   Ο Συνδρομητής απαγορεύεται να παρεμβαίνει ο ίδιος ή να επιτρέπει σε τρίτους να παρεμβαίνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στη λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών της Ifilios.

9. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   H Ifilios, εκτός των προαναφερθεισών περιπτώσεων, δικαιούται, με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της, άμεσα και μονομερώς να διακόπτει την ισχύ της παρούσας προσωρινά ή να την καταγγείλει οριστικά κατά την κρίση της, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του Συνδρομητή και χωρίς να υποχρεούται στην επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους από τους όρους της παρούσας ή τους όρους συνεργασίας.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

    Ο Συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει ή εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.

   Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως και με απόδειξη την Ifilios  για κάθε αλλαγή των στοιχείων του, που αναφέρονται στην αίτηση συνδρομής. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής κάθε τιμολόγιο και έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλιά διεύθυνση.

11.  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

   Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας από την Ifilios  δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιαδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από την παρούσα και η Ifilios μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσει την πλήρη και ολοκληρωτική εφαρμογή τους.

   Κάθε παράγραφος της παρούσας αποτελεί ξεχωριστό όρο. Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος ή για οποιαδήποτε λόγο ανίσχυρος, αυτό δεν θα επηρεάσει κατά τα λοιπά τη σύμβαση και οι εναπομείναντες όροι θα εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ.

12. ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

   Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ρητά ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

* * copyright 2005-2008 IFILIOS.   All Rights Reserved. * *